Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym w 2017-2018 roku projektem, którego podmiotem współfinansującym był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pragniemy poinformować Państwa, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe dziecka – jeżeli były podawane.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy Państwa (także „Podmiot danych”), iż:

(1) Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z realizacją projektu „Trenuj z mistrzem” („Projekt”), który był realizowany w 2017-2018 roku, jest „Fundacja Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu prawidłowego wykonania umowy prowadzenia zajęć w ramach Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji umowy.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem http://old.akademiaintegracji.pl/index.php/rodo/.

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Najważniejsze informacje:

Twoje dane przetwarza Administrator Danych – „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”

Możesz się z nami skontaktować w każdym momencie pisząc na adres


Twoje dane są bezpieczne

Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i kontrolowany

Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym

Twoje dane zostały przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz do – incydentalnie – do naszych współpracowników oraz dostawców, celem realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych jeżeli nie musimy tego robić.